Cập nhật phần mềm KCS PFD – ngày 08/10/2019

KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm thiết kế móng cọc KCS PFD, thông tin cụ thể như sau:

1. Đọc dữ liệu từ file MDB của SAP

Cập nhật mới cho phép người dùng sử dụng dữ liệu từ file MDB của SAP suất ra, chức năng này hạn chế được các lỗi của trường hợp đọc dữ liệu từ file TXT trước đây

2. Bổ sung chức năng nhận diện các điểm chia ảo của vách

Cập nhật mới cho phép phần mềm nhận diện các điểm chia ảo tại chân vách, điều này giúp cho người dùng tránh khỏi việc phải chia thật các vách tại tầng đế như trước đây