Bạn có nhận ra mình mất quá nhiều thời gian để:

Thực hiện và biên tập bảng tính

Thể hiện bản vẽ một cách thủ công

Sửa các sai sót do quá trình làm việc thủ công

Biên tập và in ấn hồ sơ một cách thủ công

Bạn có biết rằng KetcauSoft cung cấp một giải pháp

Xuyên suốt quá trình Thiết kế - Vẽ - In ấn
Tính toán và thiết kế cốt thép
Xuất thuyết minh tính toán ra PDF và Excel
Hỗ trợ thể hiện bản vẽ
Tự động thống kê cốt thép
Hỗ trợ biên tập và tạo danh mục bản vẽ
Tự động in ấn hàng loạt
Hệ thống các file Excel hỗ trợ
Hệ thống tài liệu hướng dẫn
Group hỗ trợ người dùng

7 ngày dùng thử miễn phí

Các phần mềm của KetcauSoft

Nhóm phần mềm tính toán

p2014100401
WDL - Tính toán tải trọng Gió
p2013062001
EQL - Tính toán tải trọng Động đất
p2013062001
PBC - Tính toán sức chịu tải của Cọc
p2014032001
PFD - Thiết kế Móng cọc
p2014101802
IFD - Thiết kế Móng đơn
p2014081201
TMT - Thuyết minh tính toán tải trọng
p2013050203
RCC - Tính toán và thiết kế cốt thép Cột
p2013031001
KTV - Kiểm tra Vách
p2013062003
RCBc - Tính toán và thiết kế cốt thép Dầm
p2013121101
RCSc - Thiết kế cốt thép Sàn
p2014111701
STF - Thiết kế khung thép tiền chế

Nhóm phần mềm thể hiện bản vẽ

p2013062007
SFD - Triển khai chi tiết Móng băng
p2018123001
IFDe - Triển khai chi tiết Móng đơn
p2014062601
PFDe - Triển khai chi tiết Đài cọc
p2013062004
RCCd - Triển khai chi tiết Cột - Vách
p2013062002
RCB - Triển khai chi tiết Dầm
p2013062005
RCS - Triển khai cốt thép Sàn
p2017061404
VCT - Vẽ mặt cắt Thang
p2014081201
LAT - Triển khai chi tiết Lanh tô
p2016050301
PT Section - Triển khai Mặt cắt sàn UST
p2014081201
QuickDraw - Tiện tích vẽ nhanh của KetcauSoft

Các phần mềm khác

p2013062103
CTK - Thông kê cốt thép
p2015101101
STK - Thống kê thép hình
p2013062102
KCS Plotter - In ấn tự động trong CAD
p2013062802
QuickCal -Tiện tích tính nhanh của KetcauSoft
p2018031001
Excel To PDF - Hỗ trợ xuất file PDF
p2018061201
KCS Panel - Bảng công cụ của KetcauSoft
p2016111301
KCS Inside - Quản lý các phần mềm KetcauSoft
Convert 199
KCS EAT - Phần mềm hỗ trợ Etabs