• Bỏ chế độ tổng hợp thép cho từng cấu kiện
  • Chèn thống kê (CTK)
  • Chiều dài nối chồng cốt thép
  • Hiệu chỉnh số lượng cấu kiện
  • Nhập công thức cho chiều dài thanh thép
  • Thống kê cốt thép nhanh cho dầm đơn giản