• Bỏ chế độ tổng hợp thép cho từng cấu kiện
  • Chèn thống kê (CTK)
  • Chiều dài nối chồng cốt thép
  • Hiệu chỉnh số lượng cấu kiện
  • Nhập công thức cho chiều dài thanh thép
  • Thống kê cốt thép nhanh cho dầm đơn giản
  • Tổng hợp số lượng cốt đai
  • Vẽ bảng thống kê mà không cần lưu và đọc file (chức năng Export)