• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
 • Lỗi không chọn được đối tượng (Syntax error)
 • Lỗi không xuất được file Excel
 • Lỗi đọc file MDB
 • Thêm và Hiệu chỉnh lớp đất
 • Thiết lập chế độ hiển thị
 • Tính toán với số liệu cường độ đất nền giả thiết
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 9.7.4 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ SAP (tính móng)
 • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel