• Chế độ in theo Block khung tên
  • IN 1 FILE TRONG CAD
  • In nhiều file cùng lúc
  • IN TRONG NHIỀU BẢN VẼ
  • Tạo bảng thống kê cấu kiện
  • Tạo danh sách bản vẽ
  • Thay đổi số thứ tự in ấn
  • Tự động đánh số bản vẽ