• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
  • Hệ số hiệu chỉnh SCT của cọc
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm PBC 2015 - Tính toán sức chịu tải cọc
  • Lỗi Cannot create ActiveX component
  • Lỗi không xuất được file Excel
  • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel