• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
 • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm PFD 2015 - Thiết kế móng cọc
 • Lỗi Cannot create ActiveX component
 • Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB
 • Lỗi không chọn được đối tượng (Syntax error)
 • Lỗi không xuất được file Excel
 • Lỗi đọc file MDB
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 9.7.4 (tính móng)
 • Xuất dữ liệu từ SAP (tính móng)
 • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel