• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
  • Copy cao độ
  • Tạo đường DIM gọn gàng cho đối tượng
  • Trình bày TEXT ghi chú (bố cục, canh lề và copy nội dung)
  • Vẽ chi tiết Vách bể
  • Vẽ cột trên mặt bằng
  • Vẽ lưới trục