• Chế độ tự động lưu file và cách khôi phục file backup
 • Chiều dài nối chồng cốt thép
 • Copy dầm (RCB)
 • Hướng dẫn chia và sắp xếp dầm
 • Khôi phục dữ liệu dầm từ bản vẽ có sẵn
 • Neo thép dầm vào Cột - Vách
 • Nhập kích thước hình học
 • Nhập nhanh các nhịp dầm
 • Nhập nhiều cao độ cho Dầm
 • Nhập thông tin cốt thép
 • Quản lý mặt bằng
 • Thể hiện mặt cắt khi biên soạn dầm
 • Thiết lập cách thể hiện mặt cắt
 • Thiết lập số lượng cốt thép
 • Thiết lập vị trí gia cường cốt thép
 • Vẽ dầm gấp khúc
 • Đổi tên mặt cắt dầm