• Chiều dài nối chồng cốt thép
  • Chọn các cột để vẽ
  • Copy cột
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm RCCd - Triển khai chi tiết cột, vách
  • Nhập thông tin tầng từ CAD
  • Sử dụng 2 loại đường kính cốt trên 1 tiết diện
  • Tạo ghi chú cốt thép Vách
  • Thêm tầng (RCCd)
  • Thống kê thép cho nhiều tầng
  • Điều chỉnh cao độ đỉnh cột