• Cách sử dụng phần mềm (RCSc)
  • Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
  • Lỗi không chọn được đối tượng (Syntax error)
  • Lỗi không xuất được file Excel
  • Lỗi đọc file MDB
  • Xuất dữ liệu (RCSc)