• Bỏ chế độ tổng hợp thép cho từng cấu kiện
  • Nhập dữ liệu tùy chỉnh (STK)
  • Tạo bảng tổng hợp các loại thép hình