Phần mềm vẽ

Các bước sử dụng phần mềm


Làm quen với giao diện phần mềm

 

Tạo lưới trục và quản lý mặt bằng

 

Thiết lập thông số cho Khung

 

Thiết lập hệ giằng

 

Xuất bản vẽ trong CAD

 

Xuất mô hình SAP2000

 

 

 

0397 306 689