Hướng dẫn cập nhật vật liệu theo TCVN 5574:2018
  • Tải bản KetcauSoft mới nhất -> cài đặt
  • Trong phần mềm KCS Inside, click menu Chạy phần mềm -> KCS MAT Manager
  • Click menu File -> Đưa về giá trị mặc định

 

 


Các bài viết liên quan