Phần mềm tính toán

Điều khiển môi trường 3D


Môi trường 3D trong RCC có một số chức năng cơ bản sau: zoom, pan, quay quanh trục đứng, quay quanh trục ngang

Zoom

Bạn có thể thực hiện thao tác Zoom bằng cách lăn chuột giữa

Pan

Bạn có thể thực hiện thao tác Pan bằng cách giữ chuột giữa và di chuyển chuột

Quay quanh trục đứng

Bạn có thể thực hiện thao tác quay quanh trục đứng bằng cách giữ phím SHIFT, sau đó giữ chuột giữa và di chuyển theo phương ngang

Quay quanh trục ngang

Bạn có thể thực hiện thao tác quay quanh trục ngang bằng cách giữ phím SHIFT, sau đó giữ chuột giữa và di chuyển theo phương đứng

Zoom Extend

Bạn có thể thực hiện thao tác Zoom Extend bằng cách click đúp chuột giữa

Một số chức năng khác

Thiết kế cốt thép cho cột: Bạn có thể chọn một cột để thiết kế bằng cách click và một tầng thuộc cột ấy và click Thêm cột giống như khi đang thao tác trong mặt bằng

Xem các giá trị tính toán: Bạn có thể click chuột phải vào một cột để xem thông tin về nội lực và diện tích cốt thép tính toán giống như khi đang thao tác trên mặt đứng

0397 306 689