Phần mềm tính toán

Định nghĩa về mốc chuẩn Zo


Trong quá trình tính toán tải trọng gió theo TCVN 2737-2023 cần xác định hệ số k(ze) , trong đó ze là độ cao tương đương phụ thuộc vào b, h, z. Với
- b là chiều rộng công trình,
- h là chiều cao công trình,
- z là độ cao so với mặt đất (khi mặt đất xung quanh nhà và công trình không bằng phẳng thì mốc chuẩn để tính độ cao z được xác định theo Phụ lục C). 

Phụ lục C của TCVN 2737-2023 trình bày phương pháp xác định mốc chuẩn Z0 khi mặt đất xung quanh nhà và công trình không bằng phẳng. Phần mềm tính toán tải trọng gió WDL 2023 có mục nhập thông số "Khoảng cách từ mặt đất đến mốc chuẩn Z0" nhằm mục đích xác định được cao độ z của tầng đang xét tới mốc chuẩn cũng như chiều cao công trình h tính từ mốc chuẩn. Người dùng căn cứ vào khu vực đặt công trình và nhập khoảng cách từ mặt đất đến mốc chuẩn Z0 phù hợp. Trường hợp mặt đất bằng phẳng thì khoảng cách từ mặt đất đến mốc chuẩn Z0 bằng 0.

0397 306 689