Phần mềm tính toán

Hệ số an toàn khi nội suy


Phần mềm RCC sử dụng phương pháp xây dựng biểu đồ tương tác để thực hiện kiểm tra đúng dần từ đó xác định diện tích cốt thép yêu cầu của tiết diện, trong quá trình đó phần mềm sử dụng hai bước tính toán gần đúng đó là:

  • Giả thiết bố trí cốt thép trong tiết diện ứng với hàm lượng cốt thép: việc giả thiết bố trí cốt thép trong tiết diện (bao gồm vị trí - số lượng - đường kính ứng với mỗi hàm lượng cốt thép và bài toàn thiết kế) giúp phần mềm có thể xây dựng được biểu đồ tương tác, từ đó xác định được hệ số an toàn của tiết diện ứng với mỗi hàm lượng cốt thép. Quá trình này thay đổi đúng dần cho đến khi xác định được hàm lượng tối thiểu thỏa mãn tiết diện đảm bảo khả năng chịu lực CF ~ 1, (xem thêm tại tài liệu PP xây dựng BDTT và tính toán diện tích cốt thép cho cột chịu nén LTX)
  • Xác định hệ số huy động CF: hệ số huy động là tỷ số nội lực / khả năng chịu lực của tiết diện; trong khi nội lực có giá trị bất kỳ thì khả năng chịu lực được xác định thông qua một số lượng điểm hữu hạn (số lượng phụ thuộc bước chia trong quá trình tính toán); để chuyển đổi tập hợp điểm hữu hạn này sang mặt cong đầy đủ giá trị nhằm so sánh được với nội lực cần có bước tính toán nội suy gần đúng.

Khả năng chịu lực của tiết diện có thể khác nhau giữa các phương án bố trí cốt thép khác nhau, để kể đến sự sai lệch này phần mềm RCC đề xuất sử dụng hệ số an toàn của phương pháp gần đúng là 0.95, quá trình tính toán tiết diện được gọi là đảm bảo khả năng chịu lực khi CF < 0.95 thay vì bằng 1

Người dùng điều chỉnh thiết lập hệ số này trong cửa số tính toán

Hệ số này tương đương với hệ số Utilization Factor Limit trong phần mềm Etabs

 

 

0397 306 689