Phần mềm tính toán

Hệ số điều kiện làm việc γb3 trong tính toán thép cột


 Hệ sô γb3 được nêu trong mục 6.1.2.3 (c) tiêu chuẩn 5574:2018

Mục 6.1.2.3 kể đến các hệ số ảnh hưởng tới cường độ bê tông bởi các yếu tố môi trường, tải trọng, ảnh hưởng của thi công tới chất lượng bê tông. Theo đó với bê tông đổ theo phương đứng (chỉ các cấu kiện làm việc theo phương đứng cột , vách)  với chiều cao mỗi lớp đổ thì cường độ bê tông Rb nhân thêm hệ số γb3 = 0.85

Khi sử dụng hệ số này, cường độ bê tông sẽ bị giảm xuống, và do đó thông thường kết quả tính toán cốt thép cũng sẽ lớn hơn.

Trong phần mềm tính toán thiết kế cốt thép cột RCC  người dùng có thể thiết lập sử dụng hệ số này hoặc không.

Thảo luận: Có thể thấy, do cường độ thay đổi nhiều (15%) nên khi cấu kiện chủ yếu làm việc chịu nén thì kết quả tính toán cốt thép sẽ thay đổi nhiều do phải bù lại lượng cường độ bê tông bị mất. Tuy nhiên hệ số này được dùng để kể đến khi chiều dày mỗi lần đổ lớn hơn 1.5m (ảnh hưởng đến chất lượng dầm bê tông). Do đó, để tận dụng tối đa khả năng làm việc của vật liệu, người thiết kế có thể yêu cầu không được cao quá 1.5m trong mỗi lần đổ, khi đó có thể bỏ qua hệ số này

0397 306 689