Để hiệu chỉnh số lượng cấu kiện, bạn dùng lệnh CTM và chọn toàn bộ các thống kê thuộc cấu kiện đó


Các bài viết liên quan