Video hướng dẫn xuất dữ liệu mdb để tính toán cột và dầm từ Sap2000:

Để xuất file mdb tính dầm, cột từ Sap2000 các bạn chọn các bảng như hình dưới:

 

Trong mục Select load patterns .. Chọn Clear All:

Trong mục Select load Case chọn các combo cần dùng để tính toán (Lưu ý: Không chọn Combo bao):


Các bài viết liên quan