Lưu ý: Bạn cần EXPLODE hệ cao độ thành các line (nếu hệ lưới là Block) trước mới có thể xuất dữ liệu

Trường hợp không có tầng hầm

 

Trường hợp có tầng hầm

 

Thay đổi vật liệu cho các tầng

 


Các bài viết liên quan