Phần mềm vẽ

Nhập kích thước hình học


Bạn có thể thực hiện nhập kích thước hình học bằng 1 trong 3 cách:

  • Nhập theo cách thông thường
  • Nhập từ mặt bằng kết cấu trong CAD
  • Nhập nhanh bằng cách gõ chuỗi nhịp dầm

Nhập theo cách thông thường

Nhập từ mặt bằng kết cấu trong CAD

Nhập nhanh bằng cách gõ chuỗi nhịp dầm

 

0397 306 689