Phần mềm miễn phí

Quy tắc đặt tên tiết diện


Tên tiết diện thể hiện các thông tin về kích thước và tải trọng, do đó chúng ta cần tuân thủ các quy tắc đặt tên tiết diện mà phần mềm đề ra.

Tùy theo loại cấu kiện:

  • Tiết diện dầm, cột, vách thường được định nghĩa trong AutoCAD
  • Tiết diện sàn được định nghĩa trong phần mềm Etabs GEN

Tiết diện Dầm, Cột, Vách:

Tiết diện dầm ở đơn vị cm, có dấu x ở giữa (viết bằng chữ cái x), lần lượt là (bề rộng x chiều cao)

Chiều dày tường và vách ở đơn vị mm

Tiết diện Sàn:

Tiên tiết diện sàn tối thiểu phải bao gồm ký hiệu Schiều dày ở đơn vị cm; ví dụ S12

Tiết diện sàn có thể ghi thêm một số thông tin để gợi nhớ về tải trọng - thường là hoạt tải, và chức năng của nó (chỉ có tác dụng gợi nhớ, phần mềm sẽ không lấy thông tin này để tính tải trọng), ví dụ một số trường hợp đặt tên:

  • Sàn dày 15cm: S15
  • Sàn dày 12cm hoạt tải 240: HT240S12
  • Sàn dày 15cm hoạt tải 360 chức năng cầu thang: HT360S15TH

 

 

0397 306 689