Để sử dụng 2 loại đường kính thép trên một tiết diện, trong cửa sổ Hiệu chỉnh cốt thép bạn tick chọn Sử dụng thép bổ sung, sau đó điều chỉnh đường kính trong hộp chọn Đường kính thép bổ sung


Các bài viết liên quan