Để quy định mối quan hệ Bề rộng dầm - Số lượng cốt thép, người dùng vào menu Thiết lập > Số lượng sốt thép

Hình phía trên thể hiện quan hệ Bề rộng dầm - Số lượng cốt thép. Ở khung phía bên trái thể hiện mối quan hệ này, còn khung phía bên phải minh họa cho trường hợp đặt cốt thép (số lượng cốt thép). Ví dụ:

  • Dòng thứ 3 phía bên trái cho thấy các dầm có bề rộng từ 220 đến 309 thì được bố trí tối đa là 3 thanh thép , trong đó có 2 thanh kéo dài (được tô đậm hơn) và 1 thanh sẽ được bổ sung nếu cần (được tô mờ hơn).
  • Dòng thứ 5 phía bên trái cho thấy các dầm có bề rộng từ 350 đến 409 được bố trí tối đa 4 thanh thép; trong đó lớp trên có 2 thanh kéo dài và 2 thanh bổ sung nếu cần còn phía dưới có 4 thanh kéo dài đọc dầm.

Khi muốn thay đổi bề rộng khống chế, người dùng click vào dòng tương ứng. Ví dụ như hình dưới dòng thứ 3, khi click vào dòng thứ 3, ô nhập sẽ xuất hiện cho thấy bề rộng cận dưới của Trường hợp bố trí cốt thép này (cận trên chính bằng cận dưới của Trường hợp bố trí ở dòng thứ 4 trừ đi 1mm). Bạn có thể thay đổi cận dưới, hoặc thay đổi kiểu bố trí cốt thép, lưu ý sau khi thay đổi nhớ click vào nút lệnh Hiệu chỉnh.