Phần mềm vẽ

Thiết lập vị trí gia cường cốt thép


Vị trí cắt thép được xác định thông qua con số 1/n; với ý nghĩa thanh thép sẽ được cắt tại giá trị (1/n)*L trong đó L là nhịp thông thủy của dầm, chính là khoảng cách giữa các mép cột. Giá trị n được mặc định bởi phần mềm và người dùng có thể thiết lập

Để thiết lập, trong CAD người dùng sử dụng lệnh RCBCONFIG để truy cập của sổ Hiệu chỉnh các thông số có giao diện như hình dưới

Trong cửa số này, người dùng có thể thay đổi các thông số để phù hợp với quy định thiết kế của cá nhân

0397 306 689