Phần mềm tính toán

Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu


Các phần mềm tính toán diện tích cốt thép của KetcauSoft đều có thiết lập tính Hàm lượng tối thiểu.

Kết quả diện tích cốt thép sau khi tính toán As_yc sẽ được quyết định dựa trên 2 giá trị:

  1. As_tt: diện tích cốt thép theo tính toán dựa trên nội lực,
  2. As_min: diện tích cốt thép dựa trên hàm lượng tối thiểu, As_min = (hàm lượng tối thiểu) * (diện tích tiết diện).

As_yc = max(As_tt , As_min)

Do có xét đến hàm lượng tối thiểu, nên các cấu kiện có nội lực bé có tiết diện giống nhau sẽ có cùng một kết quả diện tích cốt thép ứng với hàm lượng tiêu chuẩn.

Khi thay đổi hàm lượng tối thiểu thành một giá trị rất bé, kết quả tính toán sẽ thể hiện diện tích cốt thép yêu cầu dựa trên nội lực.

0397 306 689