Thể sử dụng chức năng này, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: click menu Khai báo > Địa Chất

Bước 2: Chọn mục Tính toán theo giá trị giả thiết, sau đó nhập các giả thiết về cường độ, mô dun biến dạng, trong lượng riêng của nền đất

Bước 3: click Hoàn thành để đóng cửa sổ

Sau khi thực hiện các bước trên, phần mềm sẽ sử dụng số liệu giả thiết để tính toán


Các bài viết liên quan