Tùy chọn hệ số tầm quan trọng


Phần mềm sẽ tự động xác định hệ số tầm quan trọng thông qua số tầng của công trình (như quy định tại phụ lục E của TCVN 9386:2012, khi muốn thay đổi giá trị này bạn có thể sử dụng chức năng nhập giá trị tùy chọn để thay đổi.

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước