Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ SAFE (RCSc)


Chọn lệnh xuất dữ liệu từ menu File

Các bảng dữ liệu cần xuất

Clip giới thiệu các xuất dữ liệu

0397 306 689