Để xuất dữ liệu về dạng dao động trong Etabs 2018, các bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây

Bước 1:

Click vào menu: File Export ETABS Tables to Access (hoặc Display > Show tables)

Bước 2:

Chọn vào nút Select Load Patterns... > chọn Clear All > OK.

Bước 3:

Trong mục Select load cases... > Chọn Modal > OK

Bước 4:

Chọn Select Combos ... > Chọn Clear All > OK

Bước 5:

Chọn các bảng dữ liệu cần thiết như hình rồi bấm OK rồi chọn nơi lưu file.

 

 

Các bài viết liên quan