Phần mềm tính toán

Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính gió)


Để xuất dữ liệu về dạng dao động trong Etabs 2018, các bạn cần thực hiện theo các bước dưới đây

Bước 1:

Click vào menu: File Export ETABS Tables to Access (hoặc Display > Show tables)

Bước 2:

Chọn vào nút Select Load Patterns... > chọn Clear All > OK.

Bước 3:

Trong mục Select load cases... > Chọn Modal > OK

Bước 4:

Chọn Select Combos ... > Chọn Clear All > OK

Bước 5:

Chọn các bảng dữ liệu cần thiết như hình rồi bấm OK rồi chọn nơi lưu file.

 

 

0397 306 689