1. Giới thiệu

EQL là phần mềm tính toán tải trọng động đất theo tiêu chuẩn TCVN 9386:2012. EQL tính toán tải trọng động đất theo các phương pháp sau:

(Xem thêm các phương pháp khai báo tải trọng động đất trong Etabs)

 • Tính toán giá trị phổ phản ứng gia tốc thiết kế
 • Phương pháp Tĩnh lực ngang tương đương
 • Phương pháp Phân tích phổ phản ứng dạng dao động

2. Thông tin cập nhật

 • Ngày 11.07.2017 - Xuất file tính phổ với chu kỳ > 4s
 • Ngày 08.10.2015 - Chức năng đọc dữ liệu từ File 3D
 • Ngày 08.10.2015 - Cho phép người dùng chọn mẫu file xuất ra
 • Ngày 08.10.2015 - Chức năng thông báo phiên bản mới
 • Ngày 08.10.2015 - Bổ sung hệ số kể đến tính không đều đặn của kết cấu
 • Ngày 08.10.2015 - Sửa lỗi khi tính theo phương pháp phân tích phổ phản ứng dạng dao động
 • Ngày 19.05.2015 - Loại bỏ các tầng không được gán Diaphragm
 • Ngày 21.06.2014 - Sửa lỗi đọc khối lượng tham gia dao động theo phương Y
 • Ngày 20.07.2013 - Xuất dữ liệu về tọa độ tâm khối lượng
 • Ngày 24.03.2013 - Fix runtime error
 • Ngày 03.12.2012 - Sửa lỗi đọc khối lượng tầng khi gán Diaphragm ngẫu nhiên
 • Ngày 27.10.2012 - Sửa lỗi đọc sai thứ tự tầng khi gán Diaphragm ngẫu nhiên

3. Hình ảnh về phần mềm

Clip giới thiệu

 

Giao diện chính

 

Xuất kết quả ra bảng tính