KCS Etabs GEN là phần mềm miễn phí, hỗ trợ người dùng sử dụng Etabs một cách dễ dàng hiệu quả hơn.

Người dùng có thể sử dụng ở 2 cấp độ:

Cấp độ đơn giản: Tạo format cho file một cách nhanh chóng, bao gồm :

  • Tạo trước lưới cột,
  • Tạo dữ liệu tầng;
  • Khai báo vật liệu
  • Khai báo vật liệu
  • Khai báo các trường hợp tải trọng

Cấp độ phức tạp: Tạo mô hình Etabs, bao gồm:

  • Tự nhận diện và khai báo tiết diện cột, vách, dầm
  • Tự tính toán và gán tải trọng tường

Hướng dẫn dử dụnghttps://ketcausoft.com/huong-dan/posts/cac-buoc-su-dung-phan-mem