KCS Etabs GEN là phần mềm miễn phí, hỗ trợ người dùng sử dụng Etabs một cách dễ dàng hiệu quả hơn.

Người dùng có thể sử dụng ở 2 cấp độ:

Cấp độ đơn giản: Tạo format cho file một cách nhanh chóng, bao gồm :

  • Tạo trước lưới cột,
  • Tạo dữ liệu tầng;
  • Khai báo vật liệu
  • Khai báo tiết diện
  • Khai báo các trường hợp tải trọng

Cấp độ phức tạp: Tạo mô hình Etabs, bao gồm:

  • Tự nhận diện và khai báo tiết diện cột, vách, dầm
  • Tự tính toán và gán tải trọng tường
  • Tạo các Group cho các dầm với tên loại tường tương ứng để khi cần có thể chọn nhanh các dầm có cùng loại tường, phục vụ việc hiệu chỉnh tải trọng 

Hướng dẫn dử dụnghttps://ketcausoft.com/huong-dan/posts/cac-buoc-su-dung-phan-mem