PT Section là phần mềm vẽ mặt cắt sàn ứng suất trước, có khả năng tự động tính toán quỹ đạo cáp dựa trên các điểm đặc trưng do người dùng khai báo. PT Section là phần mềm miễn phí.

Các lệnh trong AutoCAD

  • PTS: Lệnh gọi file *.pts và vẽ mặt cắt sàn UST
  • CAP: Lệnh panel để chọn cáp từ mặt bằng