1. Giới thiệu

Quick Draw là công cụ hỗ trợ người dùng trong việc triển khai các chi tiết kết cấu.

Phần mềm bao gồm các chức năng như vẽ hệ lưới trục, vẽ chi tiết vách bể, vẽ cột trên mặt bằng v.v.. (chi tiết xem thêm phía dưới)

Các lệnh chính

  • TKT: Thống kê Text, chức năng thống kê theo số lượng, phục vụ lập bảng thống kê cấu kiện
  • SD: Hiệu chỉnh đường DIM, chuyển giá trị trong DIM về thành giá trị cố định bằng giá trị ban đầu của DIM, phục vụ việc Stretch các cấu kiện (cắt trích) mà giá trị DIM không đổi
  • DP: Vẽ dầm phụ trên mặt bằng
  • VC: Vẽ cột trên mặt bằng
  • DOISOCOC: Đổi số cọc theo nhóm
  • DG: Vẽ hệ lưới cột
  • VB: Vẽ chi tiết vách bể
  • VTD: Vẽ tấm đan
  • VCH: Vẽ cống hộp

2. Hình ảnh về phần mềm

Vẽ cột trên mặt bằng

Vẽ lưới cột

Vẽ vách bể