I. GIỚI THIỆU

KCS STK là phần mềm thống kê thép hình chạy độc lập với AutoCAD nên đảm bảo tính linh hoạt. Giao diện đồ họa gọn gàng giúp lựa chọn nhanh các loại thép, tận dụng các thống kê cũ và chỉnh sửa thống kê một cách nhanh chóng. STK là phần mềm miễn phí.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Các lệnh trong AutoCAD

  • STK: Lệnh gọi file *.stk và vẽ bảng thống kê
  • IST: Lệnh import bảng thống kê không cần gọi file
  • STI: Chèn thống kê
  • STM: Hiệu chỉnh thống kê
  • TST: Tổng hợp thống kê
  • TST2: Tổng hợp các loại thép sử dụng