Khi tạo Block Attribute, trước hết bạn sẽ tạo một Text Attribute, việc này vẫn bình thường cho đến khi bạn đưa Text này vào block và nó tự nhiên biến mất, mặc dù click đúp vào Block thì vẫn hiệu chỉnh được giá trị, và trong Block Editor thì Text đó vẫn xuất hiện.

Để khắc phục, bạn hãy gõ lệnh ATTDISP, sau đó nhập giá trị N để chuyển biến này về chế độ Normal