Giá trị cốt thép chịu cắt được lấy bằng Asv/Sv, trong đó Asv là diện tích cốt đai và Sv là khoảng cách giữa các cốt đai.

Với ví dụ tính toán trên đây, đơn vị là cm, nếu khoảng cách cốt đai là 20cm, thì diện tích cốt đai yêu cầu là: Asv = 0.058 * 20 = 1.16 cm2. Nếu sử dụng đai 2 nhánh, diện tích yêu cầu của mỗi nhánh sẽ là: Asv1 = Asv/2 = 0.58 cm2.  Như vậy, nếu bố trí đai 2 nhánh, với ví dụ trên đây, chúng ta phải bố trí cốt đai là Φ10@200