Khi thiết kế kháng chấn, hàm lượng cốt thép tối thiểu cần tuân thủ theo các điều khoản của TCVN 9386:2012 hoặc EC2 khi thiết kế theo DCL.

Bảng phía dưới liệt kê một số giá trị tính toán được tương ứng với cấp bền bê tông và mác cốt thép sử dụng

Tham khảo thêm: Giới hạn hàm lượng cốt thép trong kết cấu BTCT chịu kéo theo TCVN 5574:2018