Hiệu chỉnh XREF trong AutoCAD 2018 (menu Ribbon)

16/11/2020
1,987

Bài viết giới thiệu lệnh hiệu chỉnh XREF trong AutoCAD 2018 (menu Ribbon)

Để thực hiện lệnh hiệu chỉnh XREF trong AutoCAD 2018 trở lên (sử dụng menu Ribbon), bạn vào menu Insert, tiếp theo click vào phần Reference như hình trên

Sau đó click vào nút lệnh Edit Reference hoặc dùng lệnh tắt REFEDIT