Bước 1: Mở Kaspersky.

Bước 2: Chọn biểu tượng setting

Bước 3: Trong mục Bổ sung chọn Mối nguy hiểm và loại trừ

Bước 4: Chọn quản lý loại trừ.

Bước 5: Chọn Thêm

Bước 6: Chọn duyệt và duyệt đến thư mục C:\Ketcausoft

Bước 7: Sau khi lựa chọn thư mục bấn ThêmXác nhận.