Gói Doanh nghiệp cung cấp cho người quản lý khả năng thêm - bớt - điều chỉnh tài khoản con sử dụng, giúp các Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn trong việc quản lý sử dụng phần mềm, khắc phục nhược điểm của các hình thức sử dụng khác như khóa mềm (CODE) khóa cứng (USB) hay tài khoản Online cá nhân. Bộ phần mềm thực sự trở thành sở hữu của Doanh nghiệp và do Doanh nghiệp cấp quyền cũng như thu hồi quyền của các tài khoản con sử dụng

Để quản lý tài khoản Doanh nghiệp, sau khi đăng ký tài khoản và đăng ký gói sử dụng, người dùng tiến hành đăng nhập trang quản lý theo địa chỉ https://ketcausoft.com/admin, hoặc click vào link ở cuối trang KetcauSoft

Trang quản lý sau khi đăng nhập sẽ có giao diện như sau

Vùng 1 là panel điều hướng

  • Thông tin cá nhân: quản lý các thông tin cá nhân và đổi password
  • Khách hàng doanh nghiệp: quản lý tài khoản doanh nghiệp

Vùng 2 là vùng thông tin về hạn mức, cho thấy tài khoản của bạn đã đăng ký bao nhiêu tài khoảng con và hạn sử dụng

Vùng 3 là vùng quản lý các tài khoản con

  • Click vào Thêm tài khoản để thêm tài khoản con bằng cách nhập email của tài khoản đó
  • Click vào email để sửa lại email của tài khoản con nếu nhập sai
  • Click và mục xóa để xóa tài khoản con

Tài khoản con là tài khoản đã đăng ký sử dụng Online dưới hình thức cá nhân (có thể là tài khoản Online dùng thử, tài khoản đã hết hạn v.v.. ) Hạn dùng của tài khoản con trong trường hợp này phụ thuộc vào đăng ký của tài khoản Doanh nghiệp

Liên hệ hotline để được hướng dẫn chi tiết !