Các vấn đề thắc mắc xin thảo luận tại: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1227