Giá trị này được Etabs tính bằng tỉ số d_i/h_i, trong đó d_i là chuyển vị tương đối giữa trọng tâm của sàn tầng đang xét so với trọng tâm của sàn tầng phía dưới và h_i là chiều cao của tầng.

TCXDVN 356-2005: Bảng C.4, phụ lục C quy định chuyển vị lệch tầng giới hạn có thể lấy bằng 1/500 hoặc 1/700 tùy thuộc vào loại vật liệu làm tường ngăn.

TCXDVN 375-2006: Chuyển vị lệch tầng cho phép được nêu trong Yêu cầu về hạn chế hư hỏng tại mục 4.4.3.2, như trình bày tại hình ảnh dưới đây

Như vậy, đối với tải trọng động đất, chuyển vị lệch tầng cho phép có giá trị lớn hơn tải trọng gió (quy định trong TCXDVN 356-2005), điều này có thể lý giải là do tải trọng động đất là tải trọng bất thường, không dự đoán trước được, khi thiết kế kháng chấn chỉ chủ yếu tập trung vào tiêu chí không cho phép sụp đổ để bảo vệ tính mạng con người, còn lại có thể cho phép hư hỏng ở mức hạn chế.