Thiết lập dấu chấm và phẩy trong Excel

24/07/2021
1,016

Mặc dù hệ thống dấu thập phân chấm hay phẩy được thiết lập trong Window, nhưng đôi khi Excel không tuân theo quy tắc này; đó là do Excel có một thiết lập riêng cho hệ thống dấu chấm phẩy

Điều này đôi khi có thể gây lỗi cho các phần mềm khi hệ thống dấu chấm phẩy của Excel không đồng nhất với Window. 

Để thiết lập hệ thống dấu thập phân trong Excel, bạn vào menu Option > Advanced , tại mục Editing options bạn lưu ý nội dung sau

  • Nếu muốn hệ thống dấu thập phân của Excel tuân theo thiết lập của Window, bạn hãy tick chọn mục Use system separator
  • Nếu không tick chọn mục này, Excel sẽ tuân theo quy tắc dáu thập phân được điền ngay phía dưới phần tick chọn