Chọn tab Tra hệ số khí động C, click vào hình ảnh sơ đồ để thay đổi sơ đồ kết cấu

Các sơ đồ được hỗ trợ sẵn trong phần mềm. Đây là các sơ đồ mà KetcauSoft cho là phổ biến, các bạn có thể đề xuất thêm bằng cách phản hồi trong nhóm Người dùng phần mềm KetcauSoft