KCS QuickC 2022 - Tính vách hầm, vách bể ngầm

06/09/2022
1,752

KetcauSoft xin thông báo về việc phát hành mô đun tính vách hầm, vách bể ngầm 1 tầng ngày 06/9/2022

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải  nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Bản cập nhật bổ sung Modul tính vách hầm, vách bể ngầm 1 tầng (thuộc phiên bản QuickC 2022)

Để sử dụng chức năng này, các bạn vào phần mềm KCS Inside, menu Chạy phần mềm > KCS QuickC 2022 (các bạn lưu ý chạy đúng phiên bản có đuôi 2022)

Trở về trang tin tức