Tài liệu khảo sát địa chất: Bắc Ninh (Hà Bắc)

Hướng dẫn Upload
Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Thuận Thành

KCN Thuận Thành II

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Yên Phong

KCN Yên Phong - Bắc Ninh

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Yên Phong

KCN Yên Phong mở rộng

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Từ Sơn

KCN VSIP Bắc Ninh

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Thuận Thành

KCN Thuận Thành II, Xã Mão Điền

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Từ Sơn

Đường Nguyễn Văn Trỗi, Xã Đình Bảng

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Thành phố Bắc Ninh

P. Võ Cường

Bắc Ninh (Hà Bắc) - Huyện Quế Võ

KCN Quế Võ III - Xã Việt Hùng

0397 306 689