Phần mềm tính toán

Cột bị xoay so với Etabs


Một số phiên bản Etabs không xuất giá trị góc xoay của cột do đó phần mềm RCC sẽ thể hiện sai phương của cột khi bạn mô hình cột có xoay trục địa phương trong Etabs.

Mặc dù thể hiện sai phương, nhưng kết quả tính toán diện tích cốt thép sẽ không bị ảnh hưởng do thông tin về kích thước tiết diện và nội lực xuất ra từ Etabs đều theo tọa độ địa phương. 

Xem thêm ví dụ so sánh tại đây: https://ketcausoft.com/huong-dan/posts/so-sanh-tinh-toan-khi-ve-xoay-cot-trong-etabs

 

0397 306 689