KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm KCS Etabs GEN - Phần mềm hỗ trợ Etabs, ngày 10/08/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây (pass giải nén kcs123) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Phiên bản ngày 10/8/2020 hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu từ Etabs phiên bản đời cao (2013 đến 2018) về phiên bản 9.7.4 thông qua file $ET ; bao gồm khắc phục các lỗi chuyển đổi tải trọng dạng Load Set (không có ở phiên bản 9.7.4) về tải trọng phân bố khai báo thông thường

Lưu ý kiểm tra các nội dung sau khi chuyển đổi:

  • Thiết lập Mass-Source
  • Phổ phản ứng động đất
  • Tổ hợp tải trọng